STT:n toimitus- ja käyttöehdot Lehtikuva-kuville - Lehtikuva

 

 

STT:n toimitus- ja käyttöehdot Lehtikuva-kuville

Käyttöoikeus ja julkaisuoikeus

1.1 Oy Suomen Tietotoimisto – Finska Notisbyrån Ab (myöhemmin STT) myöntää tilaajalle (Asiakas) oikeuden käyttää tilattua kuvaa tilauksessa määritellyllä tavalla. Näissä ehdoissa kuvalla tarkoitetaan valokuvaa, videokuvaa, grafiikkaa tai näiden yhdistelmää.

1.2 Kuviin myönnetään seuraavia oikeuksia Asiakkaan tilauksen mukaisesti:

a) Ei julkaisuoikeutta: Käyttöoikeus ilman julkaisuoikeutta oikeuttaa Asiakkaan hyödyntämään ostamaansa kuvaa ainoastaan henkilökohtaisessa ja ei kaupallisessa käytössä. Kuviin ei näin ollen sisälly julkaisuoikeutta missään muodossa tai kanavassa, painettuna tai sähköisesti.

b) Kertajulkaisuoikeus: Kertajulkaisuoikeus antaa Asiakkaalle oikeuden julkaista kuva yhden kerran. Yhdeksi julkaisuksi luetaan toimituksellisen jutun samanaikaiset versiot esim. painetussa ja verkkomediassa.

Julkaisuoikeuden myöntämistä varten Asiakkaan on ilmoitettava kuvan käyttötapa, julkaisu tai mainosväline sekä loppukäyttäjä. Asiakas vastaa käyttöyhteyden laillisuudesta sekä tarvittavien lupien hankkimisesta kohdan 3 mukaisesti. STT pidättää oikeuden olla myöntämättä käyttöoikeutta Asiakkaan ilmoittamaan käyttöyhteyteen.

Asiakas voi julkaista sosiaalisessa mediassa kuvan pienennetyn version, jonka yhteydessä mainittu tekijänoikeustiedot, kun kuvan tiedoissa on tämä käyttömahdollisuus erikseen mainittu. Some-kuvan koko enintään 1024 pikseliä pidemmältä sivultaan. Vain tekijänoikeustiedoilla merkityn kuvan voi julkaista sosiaalisessa mediassa. Sosiaalisella medialla tarkoitetaan tässä yhteydessä yhteisöpalveluita, kuten Facebook, Twitter ja Instagram, mutta kuvien käyttöoikeus sosiaalisessa mediassa ei sisällä julkaisuoikeutta Whatsappissa tai sen kaltaisissa sovelluksissa, eikä blogialustoilla.

1.3 Asiakas ei saa siirtää saamiaan oikeuksia kolmannelle osapuolelle.

1.4 Käyttö- tai julkaisuoikeus ei tarkoita yksinoikeutta, ellei sitä ole erikseen kirjallisesti sovittu.

1.5 Uusinta- tai lisäkäytöstä on sovittava etukäteen kirjallisesti STT:n kanssa. Jos kuva julkaistaan ilman STT:n myöntämää uusinta- ja lisäkäyttöä koskevaa lupaa, veloitetaan julkaisusta kaksinkertainen hinta normaaliin verrattuna.

2. Tekijänoikeus ja kuvan taloudelliset oikeudet

2.1 Kuvien tekijänoikeus on STT:llä ja/tai STT:n edustamalla kuvaoikeuden haltijalla. Tekijänoikeus ei siirry Asiakkaalle tilauksen yhteydessä.

2.2 Vaikka kuvan tekijänoikeus olisi jo rauennut tilaushetkellä tai raukeaisi tilaushetken jälkeen, kuvan taloudelliset oikeudet säilyvät STT:llä. Kuvan käytöstä peritään aina näiden toimitus- ja käyttöehtojen mukainen maksu.

3. Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet

3.1 Asiakas vastaa kuvan käyttöyhteyden laillisuudesta sekä viranomaissäännösten ja hyvien tapojen noudattamisesta kuvaa käyttäessään tai sen julkaistessaan. Asiakas vastaa siitä, ettei kuvaa käytetä tai julkaista kenenkään kunniaa tai yksityiselämää loukkaavalla tavalla tai muutoin lainvastaisesti.

3.2 Asiakas vastaa lupien hankkimisesta kuvassa esiintyvien nimien, henkilöiden, teosten, tavaramerkkien ja yksityisomaisuuden osalta julkaistessaan kuvan. Asiakas on vastuussa kolmansien osapuolten tekemistä korvausvaatimuksista tarvittavien lupien puuttuessa.

3.3 Kuvan käyttö on Asiakkaan vastuulla. Asiakas vastaa niistäkin Lehtikuvan kuvakannasta ostamistaan kuvista, jotka on luovuttanut kolmannelle taholle, esimerkiksi lahjana. Lisäksi Asiakas vastaa niistä kuvista, jotka Asiakkaan valtuutuksella tai ilman valtuutusta on tilattu Asiakkaan nimissä.

3.4 Kuvan käyttöilmoituksena Asiakkaan on lähetettävä STT:lle maksuton tekijänoikeuskappale julkaisusta, jossa kuvaa on käytetty tai linkki kuvan sähköiseen julkaisuun. Ellei Asiakas toimita käyttöilmoitusta 14 päivän kuluessa kuvan julkaisusta, on STT:llä oikeus periä hinnaston mukaiset käyttöseurantakulut.

4. Maksu

4.1 Tilatusta kuvasta peritään STT:n kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen korvaus.

4.2 Kuvan tilaus STT:n sähköisestä Lehtikuva-kuvakannasta on maksuperuste. Maksu tapahtuu oston yhteydessä valittavissa olevilla maksutavoilla.

4.3 Jos Asiakkaan virheellisesti tai puutteellisesti ilmoittamien laskutustietojen takia joudutaan Asiakkaalle lähettämään uusi lasku tai hyvityslasku, on STT:llä oikeus periä voimassaolevan hinnaston mukainen uudelleenlaskutuslisä.

5. Peruutus- ja palautusoikeus

5.1 Kuluttajia koskeva peruutus- ja palautusoikeus ei koske digitaalisia tuotteita, jotka toimitetaan sähköisesti ja ovat kuluttajan suostumuksella ladattavissa tilauksen vahvistushetkestä alkaen.

5.2 Tilausta koskevat huomautukset on tehtävä välittömästi, kun kuva on tilattu STT:n sähköisestä Lehtikuva-kuvakannasta tai muuten vastaanotettu.

6. Ohjeita ja rajoituksia kuvan käyttöön ja julkaisuun

6.1 Asiakas voi käyttää kuvaa vain tilauksessa määritellyllä tavalla. Jos Asiakas haluaa muuttaa käytön tapaa, on siitä sovittava kirjallisesti STT:n kanssa.

6.2 Kuvan tiedoissa mainittuja käytön rajoituksia on ehdottomasti noudatettava.

6.3 Jos kuvaa on tarkoitus käyttää ulkomaisissa julkaisuissa tai kansainvälisessä levityksessä, on tästä sovittava kirjallisesti etukäteen STT:n kanssa.

6.4 Kuvaa julkaistaessa on mainittava kuvalähteenä sekä valokuvaajan tai ulkomaisen kuvatoimiston että Lehtikuvan nimi. Ellei kuvalähdettä mainita, korotetaan kuvan julkaisuhintaa 50 %.

6.5 Kuvaa ei saa manipuloida ilman STT:n etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

6.6 Automaattisia järjestelmiä (mukaan lukien ”robot-”, ”spider-” ”scraper-” ja ”offline reader-” ohjelmistot) ei saa käyttää  tietojen keräämiseksi, lukemiseksi tai kappaleiden valmistamiseksi STT:n palveluista, aineistoista tai niiden osista esimerkiksi rajoittumatta tekstin- ja tiedonlouhintaa, koneoppimista, tekoälyn kehittämistä, algoritmin kouluttamista tai    rikastuttamista, tai palveluiden tai aineistojen yleisön saataviin saattamista varten ilman STT:n etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta. Asiakkaan ja yhteistyökumppanin tulee pyrkiä estämään yllä mainittu toiminta esimerkiksi kirjaamalla vastaava kielto omien palveluidensa käyttöehtoihin ja estämällä tiedossa olevien, yllä kuvatun kaltaisten, automaattisten järjestelmien käyttö palveluissaan.

STT:n tai STT:n edustamia aineistoja ei myöskään saa syöttää mihinkään tekoälypohjaiseen tai muuhunkaan työkaluun tai palveluun, joka varaa oikeuksia hyödyntää syötettyjä sisältöjä omaan tai kolmansien käyttöön, esimerkiksi työkalun kehittämis- tai koulutustarkoituksiin. STT:n palveluita ja aineistoja tai STTn edustamia aineistoja ei saa ilman STT:n tai STT:n edustuksessa olevan tekijänoikeuden haltijan etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta hyödyntää millään edellä kuvatulla tai muullakaan tavalla kaupallisen tai ei-kaupallisen palvelun, esimerkiksi sisältöä tuottavan tekoälysovelluksen, tarjoamiseksi.

7. Kuvan säilytys

7.1 Kertajulkaisuoikeudella tilatun kuvan kuvatiedostoa ei saa arkistoida, vaan se on tuhottava heti käytön jälkeen. Kuvan saa julkaisun jälkeen säilyttää ainoastaan sen julkaisuyhteydessä.

7.2 Ilman julkaisuoikeutta tilatun kuvan saa arkistoida.

8. STT:n vastuu

STT vastaa tahallaan tai törkeällä tuottamuksella aiheuttamastaan välittömästä vahingosta. STT:n vastuu rajoittuu Asiakkaalta perittyyn hintaan. STT ei vastaa välillisestä tai kolmannelle aiheutetusta vahingosta.

9. Muut ehdot

Muilta osin Lehtikuvan kuvakauppaan sovelletaan STT:n verkkopalveluiden yleisiä käyttöehtoja ja  tietosuojalauseketta, STT:n yleisiä sopimusehtoja soveltuvin osin sekä muita mahdollisesti sopijapuolten välillä kirjallisesti sovittuja ehtoja.

Viimeksi muutettu 21.1.2018

Ladataan...

Lataus alkaa pian. Älä sulje tai päivitä selainikkunaa, koska muuten lataus voi keskeytyä.